ระบบบริหารสถานศึกษา NextSchool

เทคโนโลยีใหม่ เพื่อการศึกษาไทย 4.0

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น สำหรับสถานศึกษาบน Web Application / Smart Phone เพื่อใช้ในการตรวจสอบเวลา การเข้าเรียน และเลิกเรียน รวมถึง สถิติในการลงเวลา ต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษา ผ่านระบบ การสแกนบัตร เพื่อให้ผู้ปกครอง รวมถึงตัว นักเรียน/นักศึกษา สามารถตรวจสอบเวลาได้ล่าสุดแบบ Real Time และเรียกดูข้อมูลการลงเวลาย้อนหลังได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมีระบบการแจ้งเตือนทั้งทางระบบ SMS และบนแอปพลิเคชั่น ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถรับข่าวสาร กิจกรรม รวมถึงประกาศข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียน, นักศึกษา ไม่พลาดข่าวสาร กิจกรรมและประกาศของทางสถานศึกษาบน SmartPhone เพียงแอปพลิเคชั่นเดียว

ระบบ NextSchool

ข้อดี-จุดเด่น อันมากมาย ของระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน

ในโลกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารระบบดิจิตอลได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นสิ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองและครูทุกท่านได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูล และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน Nextschool เข้าใจดีถึงความต้องการของผู้ปกครองและครู เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ปกครองและครูคนพิเศษของเรา เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เพียงแค่ดาวน์โหลดโมบายแอพพลิเคชั่น “NextSchool” ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งแท็ปเล็ตและสมาร์ทโฟน รองรับ iOS และแอนดรอยด์ เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยช่องทางการสื่อสาร หลายช่องทาง

ความสามารถการทำงานของระบบ

.

ระบบลงเวลาไปและกลับของนักเรียน

ระบบจะทำการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ โดยจะส่งข้อมูลนักเรียนที่มา/ขาดเรียนให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น ผ่านทาง Email, SMS, Mobile Application (NextSchool) ได้ทันที

ระบบตรวจสุขภาพของนักเรียน

สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพ ส่วนสูง น้ำหนัก เก็บประวัติการตรวจสอบร่างกาย การฉีดวัคซีน และกิจกรรมของนักเรียนในแต่ล่ะ ช่วงเวลาได้แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสุขภาพของเรียนถึงผู้ปกครองได้ทันที

ระบบ Real Time

สำหรับครูเวรหรือผู้รับผิดชอบระบบ สามารถข้อมูล Real Time สามารถดูนักเรียนที่แตะบัตรเข้าลงเวลาเข้า-ออกเรียน ระบบจะนำนักเรียนจะมาแสดงที่หน้านี้พร้อมกับชื่อเรียนที่แตะบัตรเข้าเวลานั้น ระบบตรงนี้สามารถดูผ่านทางสมาร์ทโฟนได้เลย ขอแค่ผู้ใช้งานมีอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ระบบลงเวลารายห้องประจำวัน

เพื่อตรวจสอบการลงเวลาของนักเรียนเป็นรายห้องทำอาจารย์ประจำชั้นตรวจสอบนักเรียนหรือเช็คชื่อนักเรียนที่ตนเองนั้นรับผิดชอบอยู่นั้นได้ง่ายขึ้น เพราะระบบจะแสดงข้อมูลนักเรียนทั้งหมดของแต่ล่ะห้องเรียนออกมาทั้งหมด

ระบบสั่งพิมพ์บัตรใหม่

สามารถสั่งพิมพ์บัตรใหม่จากระบบของเราได้ ซึ่งการสั่งบัตรใหม่นั้นเกิดจะขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น บัตรไม่สามารถใช้งานได้ บัตรหักงอ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย บัตรสแกนไม่ได้ และนักเรียนใหม่ โดยผู้ดูแลระบบหรือผู้ระบบผิดชอบสามารถสั่งบัตรใหม่จากเราได้ทางช่องทางนี้ และสามารถตรวจการดำเนินของบัตรและสามารถเช็คสถานะของบัตร อีกทั้งระบบนี้ยังลดการเกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลนักเรียน และได้รับบัตรเร็วทันใจ

ระบบการลงเวลาของบุคลากร

บันทึกการเข้า-ออก ทำงานของบุคลากร และสามารถตรวจสอบการมาทำงานของแต่ล่ะบุคลากรได้

ระบบผู้ปกครอง

ผู้ปกครองสามารถเข้าดูประวัติการลงเวลาเข้า - ออกของนักเรียน ผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ ข่าวสารของโรงเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และ ผู้ปกครองสามารถโหลดแอพได้ทั้ง iOS และ Android

ระบบแจ้งการบ้าน

ครู - อาจารย์ในแต่ละวิชาสามารถแจ้งการบ้านของนักเรียนให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ทันที

ระบบข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง

ระบบสามารถบันทึก ปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองได้สะดวก และถูกต้อง รวมถึงยังสามารถบันทึกตำแหน่งที่อยู่บ้านของนักเรียนบน Google Maps ได้

ระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน (SDQ)

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อยในเด็ก เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

ระบบความประพฤตินักเรียน

สามารถบันทึก ข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครองได้สะดวกและถูกต้อง สามารถรองรับการย้ายนักเรียนเป็นกลุ่ม และผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนมากกว่า 1 รวมถึงการตำแหน่งบ้านของนักเรียน (Google Map) โดยอัตโนมัติ ทำให้บันทึกข้อมูลที่อยู่ของนักเรียนได้อย่างแม่นยำ เพื่อสะดวกต่อการเข้าเยี่ยมบ้านของนักเรียน

ระบบบัตรนักเรียน

สามารถตรวจสอบข้อมูล นักเรียนที่ยังไม่มีบัตร นักเรียนบัตร RFID ซ้ำกัน นักเรียนยังไม่มีรูปภาพ ตรวจสอบนักเรียนที่ไม่ได้แตะบัตรมากกว่า 14 วัน ตรวจสอบนักเรียนที่ข้อมูลยังไม่ครบ เช่น วันเกิด เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรผู้ปกครอง

ระบบ well board

สำหรับโรงเรียนที่มีการติดตั้งหน้าจอ Monitor จะสามารถเห็นของข้อมูลของนักเรียนที่แตะบัตรทั้งลงเวลาเข้า - ออก และทำให้นักเรียนรู้ว่าตนเองแตะแล้วลงเวลาจริง เพราะหน้าจอ Monitor จะแสดงผลเป็นแบบ Real Time

ระบบจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ ได้ เช่น กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มครู, เจ้าหน้าที่ กลุ่มผู้ปกครอง โดยสามารถกำหนดให้แต่ละกลุ่ม มีความสามารถในการใช้งานที่แตกต่างกัน

ระบบบันทึกการลาของนักเรียน

สามารถบันทึกข้อมูลการลากิจ /ลาป่วย ของนักเรียน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ การมาเรียนของนักเรียน

ระบบบัตรสำรอง

ระบบบัตรสำรอง ใช้สำหรับทดแทนบัตรนักเรียนที่ทำหาย หรือนักเรียนที่เข้าใหม่ ผู้รับผิดชอบระบบสามารถเพิ่มของข้อมูลนักเรียนเข้าไปผูกกับรหัสบัตรสำรองที่มีอยู่ และใช้ระบบได้เลย ในช่วงระหว่างรอการสั่งทำบัตรใหม่

ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร

ระบบรายงานสำหรับผู้บริหาร พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประจำชั้น เช่น สถิติการมาเรียน คะแนนความประพฤติ ผลการเรียน GPA ในรูปแบบตารางสรุป หรือกราฟ แยกเป็นห้อง เป็นวัน, เป็นสัปดาห์ เป็นภาคเรียนโดยสามารถดูและพิมพ์ได้จากทุกที่ทุกเวลา

ระบบแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสามารถแจ้งข่าวสาร เช่น ข่าวกิจกรรม เหตุฉุกเฉิน ปฏิทินการศึกษา และข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้ถึง 4 ช่องทาง โดยสามารถแจ้งข่าวสารได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียน

ระบบแจ้งผลการเรียน

ครูประจำชั้นสามารถทำการแจ้งเกรดเฉลี่ย(GPA) ของนักเรียนในแต่ละภาคเรียนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้

ติดต่อเรา

addNG
เบอร์ติดต่อ

สำนักงานใหญ่   : 02-101-4822 
ฝ่ายบริการ        : 092-440-2400
Software         : 081-440-3572
Hardware        : 097-232-8924
 

อีเมล์

อีเมล : info@nextgensoft.co.th

Fan Page

https://www.facebook.com/NextSchool.io/

ที่อยู่

บริษัท เนกเจนซอฟ จำกัด
1558/41 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260