ระบบศูนย์อาหาร

ต่อยอดจากระบบลงเวลา เพิ่มความสามารถในการใช้งานบัตรนักเรียน
และยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่สถานศึกษาอีกด้วย