ระบบบริหารสถานศึกษา ที่เป็นประโยชน์กับทั้ง นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครูผู้สอน บุคลากร และผู้บริหาร