ระบบเช็คชื่อรายวิชา

ระบบเดียวที่อำนวยความสะดวกให้แก่ครูผู้สอน
โดยใช้อุปกรณ์ที่สามารถเช็คชื่อได้ง่ายและรวดเร็ว
ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอินเทอร์เน็ต